(De laatste update van deze tekst vond plaats op 4 december 2023)

De gemeente Groningen wil een nieuwe auto-ontsluitingsweg langs de Oosterhamrikkade onderzoeken. De busbaan, die nu langs de kade ligt, wordt dan verplaatst naar de Vinkenstraat en de E. Thomassen à Thuessinklaan. Wij, bewoners van de Oosterhamrikzone, begrijpen deze wens niet. Uit onderzoek van de gemeente blijkt juist dat een nieuwe auto-ontsluitingsweg voor een afname van autoverkeer in de stad niet nodig is.
Wij hebben het alternatief gevonden voor de inrichting van de Oosterhamrikzone. Ons alternatief past precies bij de ambities van de gemeente Groningen om oplossingen voor het verkeer te vinden en tegelijkertijd de stad te vergroenen. In ons plan wordt loop- en fietsverkeer en het gebruik van openbaar vervoer van en naar de stad gestimuleerd. Er komt geen drukke auto-ontsluitingsweg of knellende busbaan in een woongebied, maar de leefomgeving staat voorop. De stad wordt verrijkt met een groene zone die loopt vanaf de DOT-locatie tot aan het Van Starkenborghkanaal.

Ons plan in het kort:

Ons plan kent de volgende onderdelen:

  • een verbinding voor elektrisch OV en hulpdiensten langs de Oosterhamrikkade
  • een fietsverbinding van en naar Kardinge
  • een loopverbinding langs de kade
  • een groene inpassing in de woonomgeving
  • aantrekkelijke plaatsen voor recreatie en ontmoeting
  • verbindende elementen tussen de Korrewegwijk en de Oosterparkwijk

Autoverkeer van buiten de stad kan parkeren op P&R Kardinge en de automobilisten kunnen dan van daaruit de fiets of bus te nemen naar de stad en terug. Er komt in dit plan geen knellende en bewonersonvriendelijke busverbinding door de Vinkenstraat en E. Thomassen à Thuessinklaan. Ook de inrichting van het Wielewaalplein wordt niet verstoord. Voor een deel van de fietsers uit het noorden van de stad kan de Groene Oosterhamrikzone een aantrekkelijk alternatief zijn voor de huidige Korreweg. Voor bewoners van de Oosterparkwijk en voor vele andere bewoners van de stad ontstaat een geschikte nieuwe fiets- en looproute van en naar Kardinge.

Voor de afwikkeling het fietsverkeer door de Oosterhamrikzone bestaan verschillende mogelijkheden, waarvan er één de  voorkeur heeft. Bij deze mogelijkheid wordt de Oosterhamrikkade noordzijde een fietsstraat, gelegen naast de OV-verbinding.

Onderdelen van het plan

Verbinding voor elektrisch OV en hulpdiensten

De OV-verbinding van Kardinge naar het centrum is belangrijk voor bewoners van Oosterparkwijk en Korrewegwijk, werknemers van het UMCG, degenen die werken in de binnenstad en bezoekers van het UMCG en de binnenstad. Voor autoverkeer van buiten de stad is het P&R-terrein bij Kardinge een handige opstap. Werknemers en bezoekers van het UMCG kunnen met de bus eenvoudig bij de hoofdingang en andere ingangen komen en hoeven niet in de spitsfile te staan of hun weg door parkeergarages te banen. Een elektrische pendeldienst kan de aantrekkingskracht van dit vervoer vergroten.

Kardinge kan als opstapplaats aantrekkelijker worden gemaakt. Hierbij denken we aan een mogelijkheid om een fiets te huren (zoals ook bij de NS op verschillende stations gebeurt) en aan veel ruimte om een eigen fiets veilig te stallen. Een goede verlichting in de avonduren en in de vroege ochtend vergroot het gevoel van veiligheid.

De busbaan mag de woonomgeving niet schaden en het OV-verkeer zo min mogelijk bemoeilijken. De huidige plaats van de busbaan is daarom het meest geschikt. Dit betekent: geen bussen door de Vinkenstraat en E. Thomassen à Thuessinklaan en geen verstoring van het Wielewaalplein.

Fietsverbinding van en naar Kardinge

Klik voor een vergroting

De fietsverbinding is voor verschillende categorieën van gebruikers interessant.
Zo kunnen automobilisten van buiten de stad, die hun auto bij P&R Kardinge parkeren,  met een leenfiets of vouwfiets voortaan de stad en het UMCG bereiken. De verbinding is een nieuwe route voor bewoners van de Oosterparkwijk en vele andere stadsbewoners om sportcentrum Kardinge te bereiken. Hoewel de Korreweg vermoedelijk de belangrijkste fietsverbinding voor bewoners uit het noorden van de stad zal blijven, kan de fietsverbinding langs de Oosterhamrikkade voor sommigen van hen een alternatief zijn. Hierdoor kan fietsverkeer uit het noorden zich meer spreiden. Een deel van het fietsverkeer dat zich nu via de Korreweg van het noorden naar de stad verplaatst, kan ook via een dwarsverbinding de Groene Oosterhamrikzone als fietsroute kiezen. Deze dwarsverbinding kan bijvoorbeeld gelegen zijn meteen na de Gerrit Krolbrug. 

Om voor het fietsverkeer het meest gunstige effect te krijgen, is het wenselijk dat de toekomstige Busbaanbrug op de plaats van de huidige brug komt te liggen. De plaats waar de Busbaanbrug komt te liggen is nu nog onzeker en hangt af van meerdere factoren, waaronder het belang van de scheepvaart. Mocht de nieuwe brug conform het huidige plan ter hoogte van de Vinkenstraat komen, dan zijn voor de afwikkeling van het fietsverkeer alternatieven denkbaar. Over deze alternatieven is meer te lezen in het hieronder te vinden rapport van SAC-Groningen.

Looproute langs de kade

De Groene Oosterhamrikzone bevat een looppad langs het Oosterhamrikkanaal en de busbaan. Omdat de kade groen ontwikkeld wordt, kan het looppad een aantrekkelijke route worden voor joggers van en naar Kardinge en het buitengebied. Het voetpad kan doorgetrokken worden naar het stadsstrand bij de DOT-locatie en biedt een aantrekkelijke mogelijkheid om te flaneren langs het water. Het voetpad zou ook kunnen aansluiten op een nog te maken voet- en fietspad langs het Van Starkenborghkanaal van de Noordzeebrug tot aan de Oostersluis, zodat een netwerk aan groene looproutes in de stad ontstaat.

Groene inpassing in de woonomgeving

De ijsvogel laat zich aan de Oosterhamrikkade regelmatig zien (foto: Harry Kort, klik voor een vergroting)

De gemeente wil de stad heel veel groener maken en de natuur de stad intrekken. De Groene Oosterhamrikzone is bij uitstek een zo’n project waar een groene ontwikkeling tot prachtige en realistische resultaten kan leiden.
Zo kan gekozen worden voor een ecologische oever en bloemrijke bermen. Aan de noordzijde van de kade is ruimte voor een dubbele bomenrij. Dit zorgt al voor aanzienlijk meer groen in de straat. Omdat het Oosterhamrikkanaal geen druk bevaren route is, kan gezocht worden naar mogelijkheden voor verbetering van het waterleven, zodat bijvoorbeeld ook meerkoeten en futen er een plek kunnen vinden.

De groene ontwikkeling van de kade kan als gevolg hebben dat enkele parkeerplaatsen aan de Oosterhamrikkade noordzijde verdwijnen. Voor bewoners is dat jammer, maar de huidige parkeercapaciteit moet dit kunnen dragen en er komt groen voor in de plaats. Door invoering van betaald parkeren is aan de kade ruimte ontstaan.
Het is van belang om aan kade in de toekomst te voorzien van meer laadplekken voor elektrische auto’s .

Plaatsen voor recreatie en ontmoeting

Een horecavoorziening aan het water is gewenst.
Daarnaast is aan de kop van het Oosterhamrikkanaal een landmarkbuilding voorzien. Graag zien wij dat deze een onderdeel wordt van de wijk. Een gebouw dat iets van de geschiedenis van onze wijken weergeeft. Een gebouw dat zich niet van de wijken afzondert, maar toegankelijk is voor buurtbewoners. Bijvoorbeeld door een voor publiek toegankelijk dakterras.

Verbindende elementen tussen de wijken

Doordat een auto-ontsluitingsweg niet nodig is blijven de Oosterparkwijk en de Korrewegwijk met elkaar verbonden en kan er gedacht worden aan meer verbinding. De Zaagmuldersbrug en Oliemuldersbrug zijn daarbij belangrijke verbindingspunten. De Oliemuldersbrug zou (rekening houdend met de verkeersstromen) een nieuwe functie kunnen krijgen als oversteekpunt voor fiets- en voetgangers.

Kostenplaatje

Uiteraard brengt De Groene Oosterhamrikkade kosten met zich mee. De Oosterhamrikkade moet immers als fietsstraat worden ingericht en vergroend. Hoewel we geen raming van kosten kunnen maken, moge het duidelijk zijn dat deze fors lager zullen uitvallen dan de kosten voor de collegeplannen, waarin een auto-ontsluitingsweg wordt aangelegd langs de Oosterhamrikkade en waarin de huidige busbaan wordt verlegd naar de Vinkenstraat en de E. Thomassen à Thuessinklaan.

Onderzoeksrapport SAC Groningen

Het plan De Groene Oosterhamrikzone (ook wel De Groene Oosterhamrikkade genoemd) is in opdracht van de Gemeente Groningen geanalyseerd, uitgewerkt en gevisualiseerd door de Student Advies Commissie (SAC) Groningen. Het onderzoeksrapport is te vinden onder deze link:

Definitief-rapport-Onderbouwing-plan-de-Groene-Oosterhamrikzone

‘De Groene Oosterhamrikzone wordt gesteund door St. Franciscus, het IKC Borgman Oosterpark en Kinderopvang Monkey Donky. De scholen en kinderopvang hechten aan een groene omgeving, maar vinden het vooral belangrijk dat de verkeersveiligheid in de omgeving zo goed mogelijk is gewaarborgd.’