(laatste update van deze tekst: 4 december 2023)

Een drukke auto-ontsluitingsweg door de Oosterhamrikzone en een busbaan door de Oosterparkwijk

De gemeente heeft in 2016 plannen gemaakt voor de bereikbaarheid van de stad.  Onderdeel hiervan is een drukke ontsluitingsweg voor auto’s van de ring naar UMCG en binnenstad door de Oosterhamrikzone. Dit zou volgens een in opdracht van de gemeente en UMCG uitgevoerd onderzoek van Goudappel-Coffeng nodig zijn voor (met name) de bereikbaarheid van het UMCG tijdens spitsuren.

De variant splitsing

Na een studie naar mogelijke varianten besloot de gemeente de variant ‘splitsing’ verder te onderzoeken. In deze variant komt een busbaan door de Vinkenstraat en de E. Thomassen à Thuessinklaan. De  drukke autoverbinding komt dan langs het Oosterhamrikkanaal te liggen op de plek van de huidige busbaan. Een nieuwe Busbaanbrug, die geschikt is voor auto’s, bussen en fietsers is inmiddels gepland ter hoogte van de Vinkenstraat, al is de definitieve locatie nog afhankelijk van nader onderzoek. 

De cijfers van ingenieursbureau Sweco laten zien dat de nieuwe auto-ontsluiting weinig verschil maakt voor de doorstroming van het autoverkeer in de stad. De Petrus Campersingel en de J.C. Kapteynlaan worden bijvoorbeeld nauwelijks minder druk. Met de aanleg van een nieuwe drukke weg komt er in de stad juist verkeer bij. Autoverkeer wordt immers aangemoedigd in plaats van ontmoedigd. Het rapport van Sweco laat ook zien dat de schade voor de woonomgeving groot is. Denk aan de uitstoot van schadelijke stoffen, enorme geluidshinder, gevaarlijke verkeerssituaties, het verdwijnen van vele parkeerplaatsen en grote inpassingsproblemen. De Oosterparkwijk en de Korrewegwijk worden bovendien door de Ontsluitingsweg van elkaar gescheiden, terwijl het juist de ambitie van de gemeente was de wijken te verbinden.

Boven: Protestbijeenkomst van bewoners van de Oosterhamrikzone op de Oliemuldersbrug

Protesten en moties

De plannen leidden tot luide protesten uit de woonomgeving. Deze hadden effect, want de gemeenteraad heeft in 2018 het voorstel voor de komst van de ontsluitingsweg niet zo maar aangenomen. Er is in een motie besloten dat eerst onderzoek gedaan wordt naar een nieuwe verkeersvisie voor de hele stad. In een andere motie is besloten dat ook alternatieven voor de ontsluitingsweg worden onderzocht. Tijdens een debat aan de vooravond van de de gemeenteraadsverkiezingen konden de meeste raadspartijen zich vinden in de stelling dat een auto-ontsluitingsweg door de zone een achterhaald idee is.

Groen college en raadsbesluit?

Het volgende college (2019-2022), kwam in zijn nieuw voorgestelde mobiliteitsvisie tot de terechte conclusie dat een ontsluitingsweg door de Oosterhamrikzone om het UMCG en de stad te bereiken niet meer nodig is. Toch werd de ontsluitingsweg tot onze verbijstering opnieuw voorgesteld als onderdeel van een groter plan. Het nieuwe verhaal is dat de Oosterparkwijk en de Korrewegwijk een nieuwe ontsluitingsweg nodig hebben voor eigen autoverkeer. We begrijpen dit niet, omdat beide wijken al een eigen onstluitingsweg hebben. Autoverkeer uit de Korreweg kan immers via de Bedumerweg de ring goed bereiken, terwijl de Oosterparkwijk al het Damsterdiep als ontsluitingsweg heeft. Het argument van de gemeente dat de nieuwe weg voor eigen autoverkeer nodig is omdat er in de wijken veel bewoners bij komen is niet geloofwaardig, omdat de gemeente in de wijken geen of nauwelijks nieuwe parkeerplekken creëert. Het is dan ook teleurstellend dat de raad op 22 december 2021 heeft besloten dat het college zijn plannen verder mag onderzoeken. Een verschil met de oude plannen is dat in de nieuwe visie de ontsluitingsweg een 30 km/ u- weg is. Dat zorgt voor minder verkeersoverlast aan de Oosterhamrikkade, maar voorkomt niet dat veel nieuw autoverkeer van buiten de wijken voortaan zijn weg door onze zone naar het UMCG en de stad zullen vinden. Aan de kade wordt het fors drukker.  Om de weg mogelijk te maken worden de bussen verplaatst naar de Vinkenstraat en de E. Thomassen à Thuessinklaan. Dit past niet zonder forse schade en zorgt in deze straten en op het Wielewaalplein voor grote overlast. Nu al is duidelijk dat tuinen worden opgeofferd. Bovendien verdwijnen alle parkeerplaatsen in deze straten, zonder dat voor bewoners een geloofwaardig alternatief wordt geboden. Het is aan de gemeente om voor al die nijpende problemen die het eigen plan veroorzaakt een oplossing te vinden. De leefomgeving staat in deze plannen niet voorop, maar is opnieuw de sluitpost.

We verbazen ons vooral over de keuze van de gemeente omdat de onderliggende rapporten juist aantonen dat het  mogelijk is om ook zonder auto-ontsluitingsweg een vermindering van autoverkeer in de stad te krijgen. Inmiddels (november 2023) is gebleken dat er op de middellange en lange termijn geen geld is om de plannen te realiseren. Dit lijkt ons voor de gemeente een mooie aanleiding  voor bezinning. Kan het echt niet anders?

Het roer kan om

Hoe moeilijk is het om een duur, vervuilend en nauwelijks effectief plan te vervangen voor een eenvoudig en groen plan, dat goed is voor zowel de leefomgeving als voor het het fiets- en OV-verkeer? De Oosterhamrikzone biedt Groningen juist een grote kans om de groene ambities waar te maken. De definitieve besluitvorming moet uiteindelijk nog volgen. Dat gebeurt als de nadere onderzoeken van de gemeente zijn afgerond. We hopen dat een nieuwe gemeenteraad tegen die tijd het licht wel ziet en alsnog onze variant kan omarmen.

Zie voor informatie van de gemeente over de Oosterhamrikzone: Aanpak Oosterhamrikzone | Gemeente Groningen

Zie voor informatie over het raadsvoorstel mobiliteitsvisie en alle bijbehorende stukken van de gemeente: https://gemeente.groningen.nl/groningen-goed-op-weg