(laatste update van deze tekst: 5 mei 2021)

Een drukke auto-ontsluitingsweg door de Oosterhamrikzone en een busbaan door de Oosterparkwijk

De gemeente heeft in 2016 plannen gemaakt voor de bereikbaarheid van de stad.  Onderdeel hiervan is een drukke ontsluitingsweg voor auto’s van de ring naar UMCG en binnenstad door de Oosterhamrikzone. Dit zou volgens een in opdracht van de gemeente en UMCG uitgevoerd onderzoek van Goudappel-Coffeng nodig zijn voor (met name) de bereikbaarheid van het UMCG tijdens spitsuren.

De variant splitsing

Na een studie naar mogelijke varianten besloot de gemeente de variant ‘splitsing’ verder te onderzoeken. In deze variant komt een busbaan door de Vinkenstraat en de E. Thomassen à Thuessinklaan. De  drukke autoverbinding komt dan langs het Oosterhamrikkanaal te liggen op de plek van de huidige busbaan. Een nieuwe Busbaanbrug, die geschikt is voor auto’s, bussen en fietsers is inmiddels gepland ter hoogte van de Vinkenstraat, al is de definitieve locatie nog afhankelijk van nader onderzoek. 

De cijfers van ingenieursbureau Sweco laten zien dat de nieuwe auto-ontsluiting weinig verschil maakt voor de doorstroming van het autoverkeer in de stad. De Petrus Campersingel en de J.C. Kapteynlaan worden bijvoorbeeld nauwelijks minder druk. Met de aanleg van een nieuwe drukke weg komt er in de stad juist verkeer bij. Autoverkeer wordt immers aangemoedigd in plaats van ontmoedigd. Het rapport van Sweco laat ook zien dat de schade voor de woonomgeving groot is. Denk aan de uitstoot van schadelijke stoffen, enorme geluidshinder, gevaarlijke verkeerssituaties, het verdwijnen van vele parkeerplaatsen en grote inpassingsproblemen. De Oosterparkwijk en de Korrewegwijk worden bovendien door de Ontsluitingsweg van elkaar gescheiden, terwijl het juist de ambitie van de gemeente was de wijken te verbinden.

Boven: Protestbijeenkomst van bewoners van de Oosterhamrikzone op de Oliemuldersbrug

Protesten en moties

De plannen leidden tot luide protesten uit de woonomgeving. Deze hadden effect, want de gemeenteraad heeft in 2018 het voorstel voor de komst van de ontsluitingsweg niet zo maar aangenomen. Er is in een motie besloten dat eerst onderzoek gedaan wordt naar een nieuwe verkeersvisie voor de hele stad. In een andere motie is besloten dat ook alternatieven voor de ontsluitingsweg worden onderzocht. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen was de Oosterhamrikzone onderwerp van een door de bewonersorganisaties georganiseerd debat. Het overgrote deel van de partijen konden zich vinden in de stelling dat een auto-ontsluitingsweg door de zone een achterhaald idee is.

Wat wil het huidige (groene) college?

Het huidige college (2019-2022), dat zichzelf het groenste college ooit noemt, stelt de leefbaarheid van de stad voorop en wil daarom juist het aantal autobewegingen in de stad beperken. Het college heeft in zijn akkoord ‘Gezond, groen en gelukkig Groningen’ mede daarom afgesproken dat een nieuwe auto-ontsluitingsweg door de Oosterhamrikzone pas in beeld komt als alternatieven niet voldoen. Op 23 april 2021 heeft het college zijn concept-mobiliteitsplan gepresenteerd. Tot onze grote teleurstelling is de auto-ontsluitingsweg nog steeds in de plannen opgenomen. Een verschil met de oude plannen is dat in de nieuwe visie de ontsluitingsweg een 30 km/ u- weg is. Dat zorgt voor minder verkeersoverlast aan de Oosterhamrikkade, maar voorkomt niet dat veel nieuw autoverkeer vanuit het noorden en oosten van de stad voortaan zijn weg door onze zone naar het UMCG en de stad zullen vinden. Aan de kade wordt het fors drukker.  Om de weg mogelijk te maken worden de bussen verplaatst naar de Vinkenstraat en de E. Thomassen à Thuessinklaan. Dit zorgt daar voor grote overlast. De bedoeling van het college is daarbij ook nog dat fietsers van de stad naar Kardinge en terug straks door deze straten gaan, terwijl dat niet past. Nu al is duidelijk dat tuinen worden opgeofferd. Grote verkeersproblemen worden nog steeds vooruitgeschoven. Zo is onder andere onduidelijk hoe het autoverkeer van de Oosterhamrikkade op de J.C. Kapteynlaan wordt afgevloeid en hoe het verkeer op de de kruising Vinkenstraat en Zaagmuldersweg kan worden geregeld. Het college creëert met zijn plannen meer problemen dan dat het problemen oplost.

We verbazen ons daarom over de keuze van het groene college en betwijfelen ernstig of alternatieven überhaupt zijn onderzocht. We hebben namelijk geen enkel verkeersmodel gezien waarin de nieuwe stadsontsluitingsweg door onze zone ontbreekt. De noodzaak van de nieuwe inprikker voor auto’s wordt niet met duidelijke argumenten onderbouwd. De  onderliggende  rapporten  tonen juist 
aan  dat  het  mogelijk is  om ook  zonder  auto-ontsluitingsweg  een  vermindering  van autoverkeer  in
de stad te krijgen.

Het roer kan om

Het college durft het roer voor de Oosterhamrikzone niet om te gooien en echt anders te denken. We vinden dit onbegrijpelijk, want hoe moeilijk is het om een duur, vervuilend en nauwelijks effectief plan te vervangen voor een eenvoudig en groen plan, dat goed is voor zowel de leefomgeving als voor het het fiets- en OV-verkeer? De Oosterhamrikzone biedt Groningen juist een grote kans om de groene ambities waar te maken.

Zie voor informatie van de gemeente over de Oosterhamrikzone: Aanpak Oosterhamrikzone | Gemeente Groningen

Zie voor informatie over het concept-mobiliteitsplan van de gemeente: https://gemeente.groningen.nl/groningen-goed-op-weg